Salgs- og leveringsbetingelser

Vi hjælper vores kunder med at udvikle en attraktiv online forretning og at fastholde den forbedrede position.

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

 • 1.1
  Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Green Click ApS, CVR-nr. 32 65 13 21 (herefter benævnt ”GC”) som sælger og kunden (herefter benævnt ”Køber”). GC og Køber bliver tilsammen benævnt Parterne.

  1.2
  Enhver aftale om levering med GC sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle aftaler mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den af GC fremsendte ordrebekræftelse.

  1.3
  De til enhver tid gældende betingelser kan findes på https://www.greenclickmedia.dk/salgs-og-leveringsbetingelser/

 • 2.1
  GCM bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når GCM har afsendt sin ordrebekræftelse. GCM er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af GCM fremsendte tilbud.

  2.2
  Når Køber har modtaget en ordrebekræftelse fra GCM og bekræftet denne, har Køber accepteret de af GCM fremsendte tilbud, medmindre Køber forinden og på anden vis har accepteret tilbuddet.

  2.3
  Hvor Købers loginoplysninger påkræves for at opfylde aftalen, skal loginoplysningerne fremsendes til GC senest 8 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget. Der gives GC fuld dispositionsret over Købers konti – heriblandt AdWordskonti – hvilket medfører, at GC er berettiget til at deaktivere adgangen for andre kundeadministratorer.

  2.4
  I de tilfælde hvor Køber skal vælge et annoncegrupper, gennemgås antallet og valget heraf med en af GCs konsulenter. Når konsulenten og Køber er enige om antallet, kan Køber ikke på et senere tidspunkt kræve yderligere annoncegrupper tilføjet.

 • 3.1
  For samtlige SEO-pakker er der en bindingsperiode på 12 måneder, medmindre Parterne har aftalt en anden bindingsperiode. I bindingsperioden er aftalen af begge Parter uopsigelig, medmindre Køber misligholder nærværende betingelser.

  3.2
  For samtlige aftaler om Google Adwords er der en bindingsperiode på 6 måneder, medmindre Parterne har aftalt en anden bindingsperiode. I bindingsperioden er aftalen af begge Parter uopsigelig, medmindre Køber misligholder nærværende betingelser.

  3.3
  For andre aftaler med GC er bindingsperioden anført under de pågældende tilbud. Hvor der er angivet en bindingsperiode, kan ingen af Parterne opsige aftalen i bindingsperioden.

  3.4
  Såfremt Køber vil opsige aftalen med GC, skal Køber senest 1 måned før bindingsperiodens udløb telefonisk meddele til GC, at aftalen opsiges. Har GC ikke rettidigt modtaget en sådan opsigelse fortsætter aftalen efter bindingsperioden. Herefter kan aftalen opsiges telefonisk med en måneds varsel til udgangen af en måned.

  3.5
  Såfremt der ikke er angivet en bindingsperiode ved en løbende ydelse, er begge Parter berettiget til at opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

 • 4.1
  Alle priser er angivet ekskl. moms. og i DKK.

  4.2
  GC er berettiget til at opkræve et oprettelsesgebyr.

  4.3
  GC er berettiget til at kræve et særskilt honorar for teknisk assistance ved installation af software, tilretninger på kundens hjemmeside og øvrig teknisk assistance.

  4.4
  Såfremt der i aftaleperioden eller ved aftaleindgåelsen indtræder prisstigninger hos de leverandører, som GC anvender til opfyldelse af aftalen med Kunden, er GC berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

  4.5
  GC er berettiget til at fakturere Køber straks, medmindre anden aftale er indgået. Betalingsbetingelserne forefindes på fakturaen. GC er tillige berettiget til at kræve et depositum hos Køber ved aftaler med en bindingsperiode, eller ved køb hvor købesummen udgør et beløb større end kr. 10.000 ekskl. moms.

 • 5.1
  Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle udlånsrente + 7% p.a.

  5.2
  Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse ligesom GC er berettiget til at kræve kompensationsgebyr på kr. 310,00.

  Ved betalingsmisligholdelse er GC berettiget til at kræve GCs omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

  5.3
  Der er mulighed for betaling med Dankort. De data, som du oplyser i forbindelse med betaling med betalingskort, er krypterede (SSL). Det betyder, at dine betalingsinformationer på intet tidspunkt afsløres for eller opbevares hos GC eller anden tredjemand.

 • 6.1
  Medmindre Parterne har aftalt en leveringsdato, sker levering under hensyntagen til leveringstider fra eventuelle underleverandører. Dersom Køber ikke har modtaget det aftalte inden 60 dage efter aftaleindgåelsen, er Køber berettiget til at hæve aftalen, jf. dog pkt. 6.2.

  6.2
  Ved levering af SEO-produkter og Google Adwords og hvor leveringen sker successivt, kan Køber ikke hæve aftalen ved forsinkelse, medmindre GC ikke har igangsat det aftalte arbejde inden 30 dage efter at Sælger har modtaget ordrebekræftelsen.

 • 7.1
  GC er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af GCs forpligtelser, såfremt GC kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for GCs kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

  7.2
  I så fald er GC berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at hæve aftalen.

 • 8.1
  Køber er pligtig til at undersøge det leverede straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende.

  8.2
  Ved løbende ydelser, herunder men ikke begrænset til SEO og Google Adwords, er Køber afskåret fra at reklamere, medmindre der foreligger åbenbare mangler.

 • 9.1
  Såfremt Køber væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage efter at GC har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er GC berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen.

  9.2
  Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:
  - 9.2.1 Købers manglende betaling,
  - 9.2.2 Købers ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 2.3
  - 9.2.3 Øvrige hindringer, som kan tilregnes Køber og som forhindrer GC i at opfylde aftalen.

  9.3
  Dersom Køber væsentlig misligholder nærværende betingelser, er GC, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt. For løbende ydelser med en bindingsperiode indebærer dette, at GC er berettiget til at fakturere for hele bindingsperioden, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

 • 10.1
  GCs erstatningsansvar er maksimeret til 10 % af fakturaprisen for det mangelfulde, og GC kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller øvrige tab.

  10.2
  Såfremt GC anvender et søgeord i kundens kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et søgeord der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan GC ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.

  10.3
  GC er tillige berettiget til uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, som er i strid med god markedsføringsskik, redelig handlemåde eller tredjemands immaterielle rettigheder.

 • 11.1
  Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk rets regler og ved byretten i Aalborg.

 • 12.1
  I tilfælde af opsigelse eller ophævelse af aftalen, vil GC lade AdWordskonti og deslige køre uændret videre uden at pause aktiviteterne, medmindre Køber forud for opsigelsen henholdsvis ophævelsen har instrueret GC i andet.